بازگشت

نسخه 1.0.0.0

تغییــرات این نسخـه

تاریخ: 30 شهریور 1397

 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس استعلام چک های واگذار شده بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات استعلام چک های واگذار شده مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس تبدیل شماره سپرده به شبا بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات تبدیل شماره سپرده به شبا مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس تبدیل شبا به سپرده بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات تبدیل شبا به سپرده مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس پایا بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات سرویس پایا مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس دریافت صورتحساب سپرده بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات دریافت صورتحساب سپرده مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس دریافت موجودی سپرده بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات دریافت موجودی سپرده مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس دریافت وضعیت انتقال وجه بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات دریافت وضعیت انتقال وجه مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس پرداخت قبض از طریق سپرده بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات پرداخت قبض از طریق سپرده مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس بازیابی اطلاعات سپرده از کارت بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات بازیابی اطلاعات سپرده از کارت مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس بازیابی اطلاعات شبا از کارت بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات بازیابی اطلاعات شبا از کارت مراجعه بفرمایید
 • در این نسخه امکان استفاده از سرویس دریافت اطلاعات کارت های شتابی و غیر شتابی بانک پاسارگاد فراهم شده است که جهت مطالعه بیشتر و نحوه استفاده از آن میتوانید به مستندات دریافت اطلاعات کارت های شتابی و غیر شتابی مراجعه بفرمایید

Changes in this version

Sep 21, 2018  /  30 Shahrivar 1397

 • The pasargad bank's get submission cheque service is now available
 • The pasargad bank's convert the deposit number to sheba serviceis now available
 • The pasargad bank's become a sheba to a deposit service is now available
 • The pasargad bank's paya service is now available
 • The pasargad bank's receive a deposit bills service is now available
 • The pasargad bank's receive deposit inventory service is now available
 • The pasargad bank's receive cash transfer status service is now available
 • The pasargad bank's paying bills through deposit service is now available
 • The pasargad bank's retrieve deposit information from the debit card service is now available
 • The pasargad bank's retrieve sheba data from card service is now available
 • The pasargad bank's receive cards information service is now available